avis legal


Avís legal
De conformitat amb el prescrit per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic, l'informem que el weblog www.vinyalsassociats.blogspot.com és propietat de Míriam Vera Vinyals.

Condicions d'ús del weblog de Míriam Vera Vinyals, d'ara endavant Vinyals Associats.
La utilització d'aquest weblog està subjecta a les següents condicions d'ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d'accedir a aquest weblog i utilitzar-ne els materials que conté, implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions.


1.- Condicions d'ús.
1.1 Aquest weblog conté materials preparats per Vinyals Associats amb caràcter merament informatiu.
1.2 Inclou enllaços o links que poden conduir a l'usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers. Vinyals Associats no respondrà ni dels continguts, ni de l'estat d'aquests llocs, ni d'aquestes pàgines web, ni implica recomanació o aprovació sobre els seus continguts.


2. - Limitació de responsabilitat
2.1 L'usuari utilitza aquest weblog sota la seva responsabilitat. Vinyals Associats, ni les persones de la seva organització, es fan responsables dels errors o omissions sobre els seus continguts que són merament informatius. Vinyals Associats tampoc no es fa responsable de qualsevol dany que pugui derivar-se de la utilització d'aquest weblog o de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ell es facilita.


3. - Drets de Propietat Intel.lectual
3.1 Queden reservats a favor de Vinyals Associats tots els drets sobre la totalitat de la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos.
3.2 Queda permesa la reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest weblog.
3.3 Queda prohibit descompilar, desacoblar o realitzar enginyeria inversa, així com suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que hi puguin estar instal·lats.


4.- Protecció de dades
4.1 Alguns dels serveis inclosos en aquest weblog exigeixen la recollida de dades personals de l'usuari per a la seva correcta prestació. Durant el procés de recollida de les dades, l'usuari serà informat de forma expressa a través del corresponent Link (Política de Privacitat), dels extrems continguts a l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
De conformitat amb l'establert per l'article 5 de la LOPD, els usuaris als quals se sol.licitin o dels quals s'obtinguin dades de caràcter personal a través del weblog de Vinyals Associats seran informats de manera expressa, precisa i inequívoca del següent:
- De l'existència d'un fitxer de dades, de la finalitat de la seva recollida i dels destinataris de la informació.
- Del caràcter obligatori o facultatiu de la seva resposta a les preguntes que li siguin plantejades.
- De les conseqüències de l'obtenció de les dades i de les de la negativa a subministrar-les.
- De la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició, i l'adreça davant la qual poden exercitar-se així com el procediment que hauran de seguir els usuaris, ja sigui electrònica, postal, telefònica o qualsevol altre.
- De la identitat i adreça del responsable del fitxer.
4.2 Consentiment de l'interessat.
L'usuari facilita voluntàriament les seves dades personals a través d'Internet i, per tant, s'entendrà que consenteix al seu tractament en els termes en els quals hagi estat convenientment informat.
El titular podrà revocar el seu consentiment per al tractament de les seves dades fent ús dels drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició.
4.3 Usos i finalitats
Les dades personals que es recullen a través del weblog són només adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i finalitats determinades, explícites i legítimes per a les que es pretenen obtenir.
Les esmentades dades no es faran servir per a finalitats diferents d'aquelles per a les quals es demanen.
4.4 Cancel.llació de dades
Segons preveu la LOPD les dades seran cancel·lades a pròpia iniciativa de Vinyals Associats quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat demanades.
Igualment seran cancel.lades quan així ho sol.liciti l'interessat.
La cancel.lació donarà lloc al bloqueig de dades, conservant-se únicament a disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el seu termini de prescripció. Complert el seu termini de prescripció s'haurà de procedir a la seva supressió.
4.5 Accés de dades per compte de tercers
Si existeixen terceres persones i/o entitats, que necessitin intervenir en el desenvolupament de la relació amb els usuaris, se subscriurà el corresponent contracte d'accés previst a l'article 12 de la LOPD.
L'esmentat contracte establirà que l'esmentada entitat, encarregada del tractament, únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable del tractament i no les aplicarà o utilitzarà amb finalitats diferents de les que figuri a l'esmentat contracte, ni les comunicarà, ni tan sols per a la seva conservació a altres persones, que una vegada complerta la prestació contractual, hauran de ser destruïdes o tornades al responsable del tractament, igual com qualsevol suport o documents en els quals consti alguna dada de caràcter personal objecte del tractament.
4.6 Comunicació de dades
No éstà prevista cap cessió o comunicació de dades .
4.7 Mesures de seguretat
Vinyals Associats l'informa que té implementades en els seus sistemes d'informació les mesures de seguretat corresponents al nivell exigit pel Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,  i que són les necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.
4.8 Drets usuaris
En relació amb les dades demanades en la forma prevista en els apartats anteriors, l'usuari podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Aquests drets podran ser exercitats per l'usuari o, en el seu cas, per qui el representi, mitjançant sol.llicitud degudament firmada, dirigida a Vinyals Associats, Carrer Amàlia Soler 5, 08700 Vilafranca del Penedès (Barcelona). La sol·licitud haurà de contenir el nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport, contingut concret de la petició o dret que s'exercita i documentació, si és el cas.
4.9 Cookies
Vinyals Associats no utilitza cookies per accedir a informació relativa als usuaris del weblog. Tanmateix, es reserva el dret de modificar el seu criteri respecte a l'ús de cookies.
4.10 Comunicacions comercials per via correu electrònic o mitjans  equivalents
L'usuari, en facilitar les seves dades personals, consenteix expressament en la tramesa de comunicacions comercials sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem del seu interès, relacionades amb l'activitat de Vinyals Associats.
4.11 Confidencialitat
En qualsevol cas, Vinyals Associats tractarà les dades subministrades pels usuaris a través del weblog amb la màxima confidencialitat. Així mateix Vinyals Associats tractarà les esmentades dades d'acord amb la normativa en vigor en matèria de protecció de dades personals.
© 2013 Viñals Associats. Nota Legal. Tots els drets reservats.
designed by yildy